Všeobecné obchodné podmienky

Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa, najmä práva a povinnosti, ktoré vznikli z Kúpnej zmluvy, sa riadi týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "Obchodné podmienky").

1 Definície


1.1 V týchto Obchodných podmienkach.
1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy shop.viwine.org, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom;
1.1.2 "Kúpna zmluva" znamená kúpnu zmluvu v zmysle ust. § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Užívateľom ako kupujúcim prostredníctvom E-shopu;
1.1.3 "Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konanie v užívateľskom prostredí E-shope, najmä pridaním alebo odobratím Tovar a / alebo zmenou množstva vybraného Tovaru;
1.1.4 "Občiansky zákonník" znamená zákon číslo 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v účinnom znení;
1.1.5 "Prevádzkovateľ" znamená spoločnosť Great Expectations sro, IČO: 06035434, so sídlom Korunní 2569/108, Praha 10 Vinohrady, 101 00;
1.1.6 "Prístupové údaje" znamenajú unikátne prihlasovacie meno ak nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shope pri Registrácii;
1.1.7 "Registrácia" znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v používateľskom rozhraní E-shope a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;
1.1.8 "Spotrebiteľ" znamená Užívateľa - človeka, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Zmluvu s Prevádzkovateľom alebo s ním inak koná;
1.1.9 "Užívateľ" znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;
1.1.10 "Užívateľský účet" znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Používateľovi zriadená Registráciou (tj. Je pre každého Používateľa unikátne) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;
1.1.11 "Tovar" znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Používateľovi prostredníctvom E-shopu, a ak je k Tovaru ponúkaná, ako aj licencie na použitie tejto veci;

2 Informácie pre Spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy


2.1 Prevádzkovateľ uzatvára zmluvy, ich predmetom je poskytovanie služieb, a zmluvy, podľa ktorých je autorsky chránený digitálny obsah dodávaný na CD / DVD, event. inom nosiči.
2.2 Ohľadne ceny Tovar a nákladov na dopravu a ďalších poplatkov platí, že:
2.2.1 V prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú je cena licencie dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak.
2.2.2 Ceny poskytovaného tovaru, poskytovaných služieb a licenčného obsahu sú na webe uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady. Súčasťou dohodnutej ceny nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musia Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením dohodnutej ceny; takéto náklady hradí výlučne Užívateľ.
2.2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nesie Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovar, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie Tovar, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
2.3 V prípade, že predmetom zmluvy bude dodanie digitálneho obsahu, ktorý nebude dodaný na hmotnom nosiči, dáva Spotrebiteľ výslovný súhlas s tým, aby tento obsah bol dodaný pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
2.4 Pre odstúpenie od zmluvy platí, že: 2.4.1 Spotrebiteľ má podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovar alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovar. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslaný v lehote uvedenej v tomto odseku.
2.4.2 Odstúpenie od zmluvy zašlite na svoj náklad Prevádzkovateľovi na adresu Korunní 2569/108, Praha 10 Vinohrady, 101 00.
2.4.3 Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ich odovzdať na adrese prevádzkarne alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ bude Tovar odoslaný Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň uvedenej lehoty.
2.4.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy: ao poskytovaní služieb, ktoré Prevádzkovateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; bo dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, tj. digitálneho obsahu na hmotnom nosiči, ak porušil jeho pôvodný obal; čo dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim
výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
2.4.5 Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.
2.4.6 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť ponížená, ak sú pre to naplnené zákonné dôvody.
2.4.7 Ak odstúpi Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy ohľadom Tovar, ktorý vráti Prevádzkovateľovi poškodené a / alebo opotrebované, najmä ak sú odstránená originálne označenie Tovar (tj. Ceduľky, nálepky a pod.), Je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.
2.4.8 Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.
2.5 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovar v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami daného Tovar, vrátane jeho funkčnosti.
2.6 Prevádzkovateľ využíva možnosti mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]. Možno sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

3 Proces uzatvorenia Zmluvy

3.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzavretie kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením "Pridať do košíka" v užívateľskom rozhraní E-shope.
3.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa ods. 3.1 týchto Obchodné podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením "Objednať".
3.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa ods. 3.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.
3.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácie o kliknutie na tlačidlo v zmysle ods. 3.2 Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.
3.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shope vyplniť pravdivé a úplné údaje, predovšetkým pravdivo svoju e-mailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude ním zadané údaje odôvodnene považovať za správne a úplné a nie je oprávnený zadané údaje kontrolovať.
3.6 Prevádzkovateľ zašle Používateľovi e-mailovú správu o uzavretí kúpnej zmluvy, a to na e-mailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shope.
3.7 Akékoľvek Tovar prezentované v rámci používateľského prostredia E-shopu je len informatívny a Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4 Kúpna zmluva

4.1 Uzatvorením Kúpne zmluvy vstupujú do účinnosti tieto ustanovenia:
4.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shope vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si užívateľ zvolil a / alebo nastavil u daného Tovar v užívateľskom prostredí E-shopu, a užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný tovar cenu, ktorá je uvedená u takého tovar v užívateľskom prostredí E-shope.
4.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovar Používateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje i právne rokovania Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Používateľovi, že ním objednaný Tovar nemôže dodať.
4.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než dostane od Užívateľa potvrdenia objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovar Používateľovi.
4.1.4 Spôsob zabalenie Tovar určuje výhradne Prevádzkovateľ; ustanovenia § 2097 Občianskeho zákonníka sa týmto vylučuje.
4.1.5 Používateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi, a to vo výške uvedenej pri danej objednávky v užívateľskom prostredí Portálu.
4.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Používateľovi v užívateľskom prostredí E-shope spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
4.1.7 Ak niektorý zo spôsobov platby obsahuje informáciu o nákladoch na vykonanie takejto platby, je Používateľ povinný znášať náklady na vykonanie takejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platby v užívateľskom prostredí E-shope.
4.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
4.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Prevádzkovateľa.
4.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Používateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovar je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené výslovne inak.
4.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musia Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; takéto náklady sú výhradne náklady Používateľa.
4.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovar, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy, až do úplného
zaplatenie kúpnej ceny za dané Tovar Užívateľom.
4.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Používateľovi v primeranej lehote od uzavretia kúpnej zmluvy. Všetky lehoty na dodanie Tovar uvedený v užívateľskom rozhraní E-shope sú orientačné.
4.1.14 Prevádzkovateľ zašle vždy Používateľovi daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu Používateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.
4.1.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Používateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k zániku kúpnej zmluvy (napr. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy), zaniká daná darovacia zmluva bez ďalšieho od začiatku spolu s Kúpnou zmluvou a Používateľ je povinný spolu s tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
4.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Tovar v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí len pre Spotrebiteľa.
4.1.17 Právo odstúpiť od zmluvy a práva z chybného plnenia je Používateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ dostal od Používateľa reklamovaný Tovar.
4.1.18 Ak je v rámci používateľského prostredia E-shopu u daného Tovar uvedené, že je použité, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených chýb takého Tovar.
4.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a / alebo zničenie Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy. prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.
4.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a / alebo zničenie Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom odovzdania daného tovaru prvému prepravcovi.

5 Užívateľský účet

5.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.
5.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.
5.3 Identifikačné údaje Používateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovar, ktorý Užívateľa urobí po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.
5.4 Používateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný urobiť všetky primerané opatrenia na ich utajenia. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva použitia týchto hesiel je Používateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Používateľovi nové prístupové údaje.
5.5 V prípade Registrácia Užívateľa sú naplnené podmienky ust. § 1752 ods. 1 Občianskeho zákonníka a Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi Používateľovi prostredníctvom E-shopu a / alebo e-mailovou správou na e-mailovú adresu Používateľa zadanú do databázy E-shopu. Užívateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 7 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (ak je doručovanie prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej e-mailové správy do e-mailovej schránky Užívateľa (je- Ak doručovaný e-mailovou správou) a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 7 dní, o ktoré zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná na obstaranie podobných plnení od iného dodávateľa.

6 Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že je Tovar pri prevzatí bez vád.
6.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovar bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, avšak ak sa vada týka len súčasti Tovar, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti; ak nie je to možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
6.3 Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže dané Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.4 Ak neodstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového Tovar bez vád ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovar, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nové Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
6.5 Právo z chybného plnenia Spotrebiteľovi nenáleží, ak Spotrebiteľ pred prevzatím Tovar vedel, že Tovar má vadu, alebo ak Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
6.6 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovar sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u Tovar predávaného za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, u použitého Tovar na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar malo pri prevzatí Spotrebiteľom , alebo ak to vyplýva z povahy Tovar.
6.7 Ak je poskytovaná na Tovar záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z chybného plnenia v záručnej dobe.
6.8 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to umožňuje povaha Tovar, postačí namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovar obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, IČO a sídlo Prevádzkovateľa.
6.9 V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád tovaru opravou u Tovar, u ktorého je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo či miesto podnikania
je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohto podnikateľa.
6.10 Reklamácia Tovar, vrátane odstránenia vád daného Tovar, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia danej reklamácie, ak sa Prevádzkovateľ sa Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.
6.11 Beh lehoty na vybavenie reklamácie sa stavia v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú tieto podklady dodané.
6.12 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.
6.13 Nárok na uplatnenie práv z chýb Tovar zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. Hlavne pri používaní Tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

7 Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a uchovávať poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ preto využíva rôznych efektívnych zabezpečovacích technológií k tomu, aby boli osobné údaje ochránené pred neoprávneným sprístupnením alebo užitím.
7.2 Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov tu: https://shop.viwine.org/osobni-udaje/

8 Užívanie E-shopu

8.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Používateľovi nevýhradnú licenciu na používanie E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.
8.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a / alebo užívateľské rozhranie.
8.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu či prístup k nemu na čas nevyhnutne potrebný z dôvodov údržby alebo opravy E-shopu alebo iného dôvodu na strane Prevádzkovateľa alebo tretej osoby.
8.4 Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Všetky škody, ktoré by takto Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikli, je Používateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
8.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpna zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

9 Vyhlásenie Prevádzkovateľa

9.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovým a sú chránené proti zmenám.
9.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazenie kúpnej ceny u Tovar, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za také Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať danej Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovar a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme, a ak sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.
9.3 Používateľ berie na vedomie, že fotografie u Tovar v E-shope môžu byť ilustratívne alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku jej prevedenie do zobrazenia v technickom prostriedku Používateľa, preto je Používateľ povinný sa vždy zoznámiť s celým popisom Tovar a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa .
9.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shope v sekcii kontakt.

10 Elektronická evidencia tržieb

10.1 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
10.2 Faktúru obsahujúce povinné údaje a účtenku podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb, dostane Užívateľ formou odkazu na stiahnutie týchto dokumentov či ako prílohu e-mailu. Kupujúci s týmto súhlasí.
10.3 Viac informácií je k dispozícii na týchto internetových stránkach: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky

11 Účinnosť

11.1 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do účinnosti 8. novembra 2020.

Hrdý člen & Podporovateľ

Zalohujme.cz

sociálne siete

Napísali o nás

Napísali o nás
userChevron-downfacebook-squareyoutube-squareinstagramshopping-basketcrosslayers