Ochrana osobných údajov

I.
základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") Je Great Expectations sro IČO 06035434 so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (ďalej len:"správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
  email: [email protected]
  telefón: +420 606 460 250
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby alebo právnickej osoby:
 • podieľajúce sa na dodanie tovaru a realizáciu platieb na základe zmluvy
 • ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby - Facebook, Google
 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb (Mailchimp - ktorý je plne v súlade s GDPR).

VI.
Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä silné heslá, šifrovanie úložísk, šifrovanie spojenie s webovou stránkou, antivírusové zabezpečenia, zálohy a mechanické zabezpečenie úložiska údajov v listinnej podobe. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

COOKIES

Pre správnu funkciu stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na vaše zariadenie.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú vaše preferencie a úkony, ktoré ste na nich vykonali (napr. Prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú.

Aké cookies používame?

FunkceNázev cookieDoménaDobaPopis
Analytické_ga.seznam.cz/.viwine.org2 rokyID používané k identifikaci uživatelů
_ga_MG67PHLKZM.viwine.org2 rokyTyto soubory cookie nastavuje Google Universal Analytics. Používají se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.
_gat_UA-97824353-5.viwine.org1 minutaSoubor cookie Google Analytics ke snížení rychlosti požadavku.
_gid.viwine.org1 denID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě
_hjid.seznam.cz7 měsícůTento soubor cookie je nastaven, když se zákazník poprvé dostane na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování náhodného ID uživatele, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.
_hjTLDTest.seznam.czSessionKdyž se skript Hotjar spustí, snažíme se určit nejobecnější cestu cookie, kterou bychom měli použít, namísto názvu domény stránky. To se provádí tak, aby soubory cookie mohly být sdíleny napříč subdoménami (pokud je to možné)
CONSENT.google.com/.google.cz2 rokyNástroj pro sledování souhlasu se soubory Google cookies
GMAIL_RTT.google.comSessionSoubor cookie, který se týká služeb Google (jako jsou Mapy Google nebo Gmail).
NID.google.cz/.google.com6 měsícůTyto soubory cookie se používají ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze a personalizace reklam Google
OTZwww.google.com17 dníSouhrnná analýza návštěvníků webu
S.google.comSessionSouhrnná analýza návštěvníků webu
Marketing__gfp_64b.seznam.cz1 rokPoužívá se k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhá měřit efektivitu reklamní kampaně
__Secure-1PAPISID.google.com/google.cz2 rokyPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-1PSID.google.com/google.cz2 rokyPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-1PSIDCC.google.com1 rokPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PAPISID.google.com/google.cz2 rokyPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PSID.google.com/google.cz2 rokyPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
__Secure-3PSIDCC.google.com1 rokPoužívá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google.
_fbp.viwine.org4 měsícePoužíváno Facebookem k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran
_gcl_au.viwine.org3 měsícePoužívá Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby
1P_JAR.google.com1 měsícTyto soubory cookie se nastavují prostřednictvím vložených videí na youtube. Registrují anonymní statistické údaje například o tom, kolikrát se video zobrazí a jaká nastavení se používají pro přehrávání.
AID.google.com2 měsíceStahuje určité nástroje Google a ukládá preference, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru SafeSearch. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
ANID.google.com2 měsíceGoogle používá tyto soubory cookie k tomu, aby reklama byla pro uživatele poutavější a pro vydavatele a inzerenty hodnotnější
APISID.google.com/google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
APNUID.seznam.cz/.imedia.cz4 měsíceTento soubor cookie slouží ke statistickým účelům.
cmppersisttestcookie.seznam.cz1 měsícCookie se začne zobrazovat až při předchozí návštěvě stránky
csrf-token.seznam.czSessionToken CSRF je jedinečná, tajná, nepředvídatelná hodnota, která je generována aplikací na straně serveru a přenášena klientovi takovým způsobem, že je zahrnuta v následném požadavku HTTP provedeném klientem.
datr.facebook.com1 rok 5 měsícůPoužívá se k zabránění vytváření falešných / spamových účtů. Soubor cookie Datr je spojen s prohlížečem, nikoli s jednotlivými lidmi.
ds.seznam.cz1 rokCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy
DSID.doubleclick.net1 rokTento soubor cookie se používá k cílení, analýze a optimalizaci reklamních kampaní ve službě DoubleClick/Google Marketing Suite
ftxt.seznam.czSessionCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy.
ftxt_geo.seznam.cz14 dníCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy.
ftxt_pref.seznam.cz4 měsíceCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy.
hint.seznam.czSessionCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy.
HSID.google.com/.google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
IDE.doubleclick.net1 rok 6 měsícůk zajištění zobrazování reklam nebo retargetingu.
KADUSERCOOKIE.seznam.cz/.imedia.cz4 měsíceTento soubor cookie používáme k jedinečné identifikaci každého prohlížeče nebo zařízení, ze kterého jednotlivý uživatel navštěvuje webové stránky našich partnerů
lps.seznam.cz1 měsícCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy
ps.seznam.cz5 letNástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
SAPISID.google.com/.google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
sb.facebook.com2 rokyIdentifikační, autentizační, marketingové a další funkční soubory cookie specifické pro Facebook.
SEARCH_SAMESITE.google.com6 měsícůTento soubor cookie se používá k tomu, aby zabránil prohlížeči v odesílání tohoto souboru cookie spolu s mezistránkovými požadavky.
SID.google.com/google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
sid.seznam.cz/.imedia.cz1 měsícUkláda uživatelské údaje napříč webem
SIDCC.google.com1 rokStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
SSID.google.com/google.cz2 rokyStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
szncmpone.seznam.cz1 rokStahuje určité nástroje Google a ukládá předvolby, například počet výsledků vyhledávání na stránku nebo aktivaci filtru Bezpečné vyhledávání. Upraví reklamy, které se zobrazují ve Vyhledávání Google.
szncsr.seznam.cz1 měsícNástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
sznrus.seznam.cz1 měsícNástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
udid.seznam.cz14 dníNástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
usida.facebook.comSessionCookies a sledovací pixely Facebooku umožňují behaviorální reklamu a analýzu ze strany Facebooku.
WeatherLocality.seznam.cz1 měsícUkládá polohu
euconsent-v2.seznam.cz1 měsícTento soubor cookie obsahuje řetězec souhlasu IAB TCF a informace o souhlasu pro všechny standardní dodavatele a účely IAB.
Technickéwordpress_test_cookie.viwine.orgSessionTestuje, jestli prohlížeč přijímá cookies.
cookieconsent_status.viwine.org1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_ana.viwine.org1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_mar.viwine.org1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_tech.viwine.org1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web

 
Všetky vyššie uvedené cookies nie sú používané na iný účel, než je uvedené v tejto tabuľke.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch ao spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

chrome
Firefox 
internet Explorer
Android

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/cz/

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies a ich širšom využití, použite, prosím, nižšie uvedené odkazy:

Mailchimp (EN): https://mailchimp.com/legal/privacy/

Google: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov
facebook: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/
Seznam.cz: behaviorálne reklama
Microsoft Cookies sprievodca: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ) http://www.aboutcookies.org/ (EN)

Hrdý člen & Podporovateľ

Zalohujme.cz

sociálne siete

Napísali o nás

Napísali o nás
userChevron-downfacebook-squareyoutube-squareinstagramshopping-basketcrosslayers